Na brzegu morza takich miejsc

Na brzegu morza takich miejsc słonych trzymają się pewne pluskwiaki z rodzaju Salda, liczne kleszcze, pająki, skorupiaki, jak np. często opisywana osławiona Ligia oceanica, chyża stonoga wszę- dzie biegająca po opryskiwa- nych falami nadbrzeżnych skałach Atlantyku. W pustynnych okolicach za- sięg występowania wielu ga- tunków zwierzęcych ściśle po- krywa się z zasięgiem roślin słonoroślowych, agulu (Alhagi camelorum), saksaułu (Haloxy- lon ammodendron) itp. Podobno na najbardziej żyznych łąkach wielbłądy chudną o ile nie dostaną swych normalnycn, gorzkich i kolczastych słono- Solirodek (Sattcornia), roślina słono- roś!owa pozbawiona liści, o spęcznta- łych pędach jak u kserofita . rośli. Nie ma wielbłądów w górach i na wyżynach pusty;nnych, gdzie brak słonorośli i gruntów słonych. Próby aklimatyzacji wielbłąda udają się tylko w ta- kich miejscach, np. w Australii gdzie znajduje on nie tylko odpowiednie warunki klimatyczne czyli środowisko kserotermiczne, a więc suche i ciepłe, ale gdzie także znajduje mniej lub więcej zbliżony do •naturalnego pokarm, składający się w znacznym stopniu z roślin słonorośl owych, powszechnych W większości typowych obszarów pustynnych. W pewnych razach można wnosić o bezpośredniej potrzebie słonego podłoża dla zwierząt, zwłaszcza dla tych, które, jak kaczka ohar (Tadorna tadorna), być może pewne biegacze z rodzaju Nebria oraz poprzed- . nio wspomniane formy z rodziny kusakowatych spot- kać można w bezpośrednim sąsiedztwie morza. Od- nośnie innych halofilów nie wiemy z pewnością, co decyduje o ich przywiązaniu do terenów słonych. Slonorośla na wybrzeżu Morza Północnego. Łatwiej było ustalić łączność pośrednią, poprzez ro- śliny słonoroślowe. np. u wielbłąda lub u wielu dro- bnych owadów żyjących na nadmorskich słonoro- ślach. W przeciwieństwie do roślin, niekiedy całkowicie zmodyfikowanych w kształcie i pokroju w związku z życiem na słonych glebach, a ilustracją których jest znany solirodek (Salicornia), pozbawiony liści, o spęczniałych typowych jakhy dla kserofita pędach, zwierzęta halofilowe nie wyróżniają się jakąś szcze- gólną zmianą wyglądu, którą można by uzależnić od życia na gruntach słonych względnie na słonoro- ślach. [więcej w: , , ]