Zjawisko to widzimy wszedzie, a

Zjawisko to widzimy wszędzie, a zwłaszcza tam, gdzie zaznaczył się wpływ człowieka na pierwotną przyrodę. I u nas przecież wszędzie dookoła spoty- kamy niewielkie siedliska, zamieszkałe przez rozmaite : zespoły roślinne i zwierzęce, choć całość życia danego rejonu znajduje się w zasięgu jednego makroklimatu. na który składają się przeciętna temperatura, opady, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, nasło-. necznienie. Na zawsze wryły orni się w pamięć te urozmaicone siedliska życia w pobliżu Warszawy, na terenach obe- cnych Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych, gdzie spędzałem lata młodzieńcze i gdzie, kolekcjonując, miałem możność po raz pierwszy zapoznać się z bo- gactwem i rozmaitością życia zwierzęcego; gdzie, na- wiasem mówiąc, nabyłem też szczególnego jakiegoś sentymentu do ekologii i poszukiwań terenowych. W rozległym ogrodzie mieliśmy niemal wszystkie środowiska życia jakie stwarza człowiek, a więc ogród owocowy, warzywny, kwiatowy, park, znajdował się tam nawet lasek dębowy. Były także skałki sztuczne z kamieni, gdzie zawsze mogłem znaleźć rzadkiego biegacza Carabus marginalis. W obrębie ogrodu znaj- dował się także gęsto zarosły stawek z bogactwem życia wodnego. Tuż za ogrodem rozciągały się w jed- nym kierunku rozległe pola uprawne, w innym jałowe wydmy śródlądowe z charakterystyczną, choć ubogą fauną piaskową, przytykające znów do lasów sosno- wych, wrzosowisk i mokradeł torfowych. W odległości dwóch kilometrów od tego terenu przepływała Wisła z osobliwym obramowaniem brzegów wierzbą ko- szykarską, z łachami i zalewiskami rojącymi się od I bujnego, odrębnego życia. Cała ta urozmaicona mozai- ka siedlisk i zespołów znajdowała się na przestrzeni zaledwie kilku kilometrów kwadratowych. Takich przykładów mamy mnóstwo i każdy obser- wator przyrody zna je ze swej praktyki. Wszystkie dowodzą mozaikowości siedlisk i zespołów, z jaką po- wszechnie spotykamy się na lądzie. Są to siedliska życia uwarunkowane przez czynniki fizjograficzne, edaficzne, florystyczne i mikroklimatyczne, a nie przez klimat w dużej skali warunkujący wielkie pasy flo- rystyczne globu (biomy). [hasła pokrewne: , , ]