Inne formy przeciwnie okazuja mniejsza

Inne formy przeciwnie okazują mniejszą specjali- zację w stosunku do siedliska roślinnego, mniej lub więcej obojętne pod tym względem. Wilka spotyka się w lasach i stepach umiarkowanych oraz na tundrze polarnej. Zając występuje na polach, stepach i czę- ściowo w lasach niezbyt gęstych. Dudek żyje w lasach oraz na stepach i po pastwiskach. Orzeł przedni zna- ny jest z tego, że w górach gnieździ się na skałach, w lasach na drzewach, a na stepach buduje gniazdo wprost na ziemi. Byłyby to e u r y b i o t Y c z n e formy, także często nazywane eury- topicznymi, które w stosun- ku do siedliska niewątpli- wie okazują się bardziej plastyczne w swy:rn zacho- waniu się i zwyczajach od gatunków s t e n o b i 0- . t Y c z n y c h. Dzięcioł szary – typ ekologiczny ptaka leśnego, przystosowany do żerowania na pniach drzewnych. Skala „biotyzmu” jest jednak rozmaita, tak że można . wyróżnić odcienie, świadczące o względności naszych pojęć, koniecznych jednak z racji praktycz- nego podejścia do przedmiotu. Wśród naszych ptaków zięba i trznadel mogą żyć w lasach najrozmaitszych, podczas gd~ dzięcioł czarny, krzyżodzioby, sikorka so- snówka lub czubata są wyłącznymi mieszkańcami la- sów szpilkowych. Zwierzęta uzależnione ekologicznie od formacji roślinnych często stają się zależne od nich geograficznie czyli zasięgiem, co ściśle splata ekologię z zoogeogra- fią. Las stwarza w zasadzie przeszkodę w rozprzestrze- nianiu się zwierząt otwartych środowisk, podobnie jak przestrzenie typu trawiastego utrudniają, względnie wprost uniemożliwiają, rozsiedlanie się form leśnych. Wielkie pasmo pustyń podzwrotnikowych Starego Świata, Sahary w Afryce oraz pustyń środkowoazja- tyckich, stworzyło jedną z największych przegród naturalnych, oddzielających umiarkowaną faunę Pa- learktyki od tropikalnej Etiopii i krainy Indo-Ma- lajskiej. [patrz też: , , ]