Dla lepszego uzmyslowienia biotycznych czynników

Dla lepszego uzmysłowienia biotycznych czynników wpływających na zwierzęta, załączamy następujący schemat, który razem z podanym już podziałem czyn- ników abiotycznych (Rozdział I) stwarza pełniejszy obraz różnorodnych zależności ekologicznych. Szata roślinna – siedliskiem życia zwierząt Niezależnie od bezpośredniego wpływu jaki gleba i klimat wywierają na świat zwierzęcy, działanie tych czynników jest także pośrednie poprzez szatę roślinną, która tworzy tło, na którym zwłaszcza na lądzie roz- grywa się życie zwierzęce. Siedliska roślinne stawiają zamieszkującym je zwierzętom określone wymagania, wpływają na sposób poruszania się, działają przez mikroklimat. Stąd różne typy ekologiczne zwierząt zamieszkujących rozne siedliska. Rozmaitość jest wielka. Istnieją przecież formacje odrębne składem, typami i fizjonomią roślinności. Świat zwierzęcy w nich bytujący wyróżnia się przede wszystkim sposobami lokomocji, reakcjami na ekoklimat roślinny, obyczajami obronnymi, rozrodczymi, nie mówiąc już o pożywieniu jako szczególnie biotycznym czynniku. Wystarczy wspomnieć o typach nadrzewnych, jak małpy, lemury, leniwce, wiewiórki, o dzięciołach, peł- zaczach, papugach, tukanach, aby uświadomić sobie od razu różnice wielkie w wyglądzie i życiu tych zwierząt w porównaniu do typów zamieszkujących na przykład obszary stepowe lub pustynne, jakimi są antylopy, skoczki, susły, chomiki, strusie, dropie, skowronki itp. Lądowe formacje roślinne, wyróżniające się bardzo swoistymi, przystosowanymi do nich typami ekolo- gicznymi zwierząt, są następujące. L a s, jako naj- bujniejszą formację roślinną, cechuje dominacja roślin trwałych o pędach zdrewniałych. S t e p jest formacją trawiastą pozbawioną roślin drzewiastych, które tam rosnąć nie mogą z powodu niedostatecznej ilości opa- dów i wilgoci w glebie i powietrzu. P u s t y n i e, o znikomej roślinności w związku z jeszcze większym niż na stepie zmniejszeniem się wilgotności w po- wietrzu i w glebie. T u n d r a, swego rodzaju step polarny, głównie arktyczny, utworzony w przeważnej części z mchów i porostów, pozbawiony li; zasadzie drzew z powodu niskiej temperatury, wiatrów i stale zimnego gruntu. [hasła pokrewne: , , ]