Niekiedy nawet nie da sie

Niekiedy nawet nie da się stwierdzić żadnego związku między sąsiadującymi z sobą orga- nizmami. Ale w analizie życia poszczególnych gatun- ków zawsze spotykamy się z wpływami biotycznymi tej czy innej natury, bo żaden organizm żyć nie może bez innych. Zależności biotyczne sprowadzić można zasadniczo do dwóch kategorii, albo p o m i ę d z y r o z m a i t y m i g a t u n k a m i (interspecyficzne), albo we w n ą t r z- g a t u n k o w e (intraspecyficzne), czyli między osobni- kami należącymi do jednego gatunku, do jednej populacji. Życie każdego zwierzęcia zahacza o życie innych gatunków tak roślinnych jak zwierzęcych. Najogólniej sklasyfikowane te wzajemne zależności między rozmai- tymi gatunkami, wywołane są przez . cztery główne potrzeby źyctowe: 1. Potrzeba schroniska dla życia własnego oraz wyszukania miejsca dla rozrodu, względnie dla za- łożenia gniazda. Szata” roślinna stwarzając na lądach rozległe siedliska, szczególną pod tym względem odgrywa rolę. 2. Zdobywanie pokarmu roślinnego względnie zwie- rzęcego. 3. Potrzeba wytrzymywania konkurencji ze strony innych gatunków. 4. Obrona przed wrogami naturalnymi, tak ze- wnętrznymi (które tworzą drapieżcy), jak wewnętrz- nymi w postaci pasożytów. Stosunki biotyczne w obrębie gatunku sprowadzają się głównie do potrzeb rozrodczych, współżycia płci i opieki nad potomstwem, a także do konkurencji o pokarm i miejsce na gniazdo, jaka u osobników jednego gatunku (populacji) może się zjawiać zwłasz- cza w okresie rozrodu. U zwierząt gromadnie albo społecznie żyjących stosunki biotyczne wewnątrzgatunkowe polegają na samopomocy względnie zharmonizowaniu życia po- szczególnych osobników z potrzebami całości populacji, stada, gromady, społeczeństwa. Przy badaniu życia zbiorowego w naturze spotykamy wszystkie powyższe kategorie wzajemnych zależności, przy czym sprawy odżywiania się i rozrodu wysuwają się spośród innych na przodujące miejsca. „Głód i miłość rządzą światem”. Sprawy odżywiania prze- ważają w międzygatunkowym życiu zespołowym; sprawy rozrodu i pomocy – w wewnątrzgatunkowym życiu populacji. [hasła pokrewne: , , ]