Znany jest niekorzystny wplyw miekkiego

Znany jest niekorzystny wpływ miękkiego podłoża na poruszanie się po nim koni, które doznają dużych trudności przy wycią- ganiu nogi, w związku z tworzeniem się próżni pod kopytem; przeciwnie świnie, o kopytkach parzystych, bez trudu je wyciągają przy szybkim posuwaniu się po grząskim podłożu. Rozmaite typy lokomocji, jak chociażby te znane u ssaków, np. galop (kopytnych, drapieżnych, gryzoni), skoki z odbicia o podłoże (kangur, skoczki), kłus, stęp itp. – możliwe są na odpowiednim podłożu, które staje się podstawą poruszania i decyduje o przysto- sowaniu narządów lokomocji. Podłoże zadecydowało również o urozmaiconym wyglądzie nóg ptaków, gadów, owadów i in., poru- szających się po rozmaitych gruntach. Na tym polega wielka jego rola jako czynnika ewolucji zwierząt naziemnych. Kształtowało ono kończyny, działając poprzez warunki jakie stwarzało dla poruszającego się po nim zwierzęcia. Było jednym z zasadniczych sta- łych elementów jego środowiska, było czynnikiem ewolucji. Na przykładzie ewolucji koni widzieliśmy jak przez zmianę siedlisk leśnych, błotnistych terenów na suche stepowe obszary, splatały się wpływy podłoża z kli- matycznymi i biotycznymi w jeden skomplikowany splot środowiskowy, nadający kierunek ewolucji tym ssakom. Ciekawy rozdział ekologii o typach lokomocji zwierząt jak najściślej łączy się z czynnikami edaficz- nymi, glebą i podłożem . Czynniki biotyczne Uwagi ogólne Środowisko zwierząt dzielimy ogólnie na f i z y c z n e (abiotyczne) i b i o t Y c z n e. Biotyczne tworzą or- ganizmy roślinne i zwierzęce w ten czy w inny sposób wpływające na zwierzęta. Wpływ organizmów jednych na drugie jest szczególnie ważny, bowiem od niego zależy przede wszystkim życie zespołowe oraz życie populacji, zbiorowe życie organizmów, z jakim powszechnie spotykamy się w przyrodzie. Oczywiście nie wszystkie organizmy występujące razem czy obok siebie bezpośrednio na siebie wpływają. Można wy- różnić wpływy ściślejsze i luźniejsze, bezpośrednie i pośrednie. [hasła pokrewne: , , ]