Oprócz bezposredniej, fizjologicznej roli potrzeba

Oprócz bezpośredniej, fizjologicznej roli potrzeba zdobywania pokarmu okazała się wielkim czynnikiem kształtującym gatunek w biegu ewolucji. Różne spo- soby, jakie zwierzę stosuje w walce życiowej dla zdobycia niezbędnego dla siebie pokarmu, niezbędnych zasobów energetycznych, umożliwiających życie akty- wne, były tym ważnym. czynnikiem, który do życia powołał naj rozmaitsze przystosowania odżywcze, mniej lub więcej wyraźnie zaznaczone w zwyczajach i uro- zmaiconych biologicznych typach odżywczych. Przystosowania odżywcze zwierząt kształtowały całe grupy, co szczególnie wyraźnie zaznaczyło się u ssa- ków, których główne rzędy opierają się na różnicach uzębienia i organach lokomocji. Cechy te są yv du- żym stopniu wynikiem specjalizacji pokarmowej. Nawet wzniesienie się ssaków, ich elewacja (aromor- foza) na wyższy poziom ewolucyjny niż gadów, .od których pochodzą, obok pozyskania tak typowych przystosowań jak przeciwstawny kciuk (w związku z pierwotnym życiem na drzewach), termoregulacja, uwłosienie, żyworództwo i kannienie młodych mle- kiem, tłumaczą (np. Di:iderlein) nabyciem przez zęby trzonowe korzeni osadzonych w zębodołach, co dopiero pozwoliło zębom skutecznie rozcierać pokarm, wyzwa- lając tym samym maksimum energii, tak przecież potrzebnej dla aktywnego życia najwyższej klasy kręgowców – ssaków. Pokarm w dużym stopniu decydował też o różnico- wanih się ptaków. Dziób ptaków jest szczególnie cha- rakterystycznym narządem wyrażającym przystoso- wanie do określonego pokarmu i sposobu jego zdobywania. W obrębie grupy w zasadzie odżywiającej się podobnie, różne typy lokomocyjne i siedliskowe pośrednio pozostają w łączności z czynnikiem pokar- mowym w pojęciu ściślejszym. Zwierzęta przystoso- wują się do różnorodnych siedlisk przede wszystkim w poszukiwaniu pokarmu, który podtrzymuje życie osobnika i populacji. Promieniowanie przystosowawcze (specjalizacje życiowe) charakteryzujące większość zróżnicowanych grup naturalnych, znajdują wyjaśnie- nie w „wędrówce przodków za pokarmem” w naj- różnorodniejsze siedliska, podczas gdy inne względy, jak potrzeba obrony przed wrogami lub niekorzy- stnymi warunkami środowiska fizycznego, z pewnością już mniej powszechną pod tym względem odgrywały rolę. [hasła pokrewne: , , ]