Te czynniki raczej nalezy wysunac

Te czynniki raczej należy wysunąć przed warunkami fizycznymi środowiska. Stwarzają one c a łoś ć s i e d l i s k o w ą, na jaką kręgowce są szczególnie czułe w okresie rozrodu, przejawiając wtedy konserwatyzm ekologiczny na ogół znacznie większy niż w okresie życia wegetacyjnego. Istnieją więc rozmaite typy ekologiczne zwierząt w zależności od miejsca gniazdowania albo rozrodu, które, uwzględniając pionowy układ siedlisk, pro- wizorycznie można podzielić przynajmniej na 6 ka- tegorii. Formy rozradzające się: 1) pod ziemią, 2) na gołej zie~i, 3) w warstwie traw i ziół, 4) wśród krzaków i zarośli, 5) na gałęziach drzew, 6) w szczelinach i dziuplach. Związane w okresie rozrodu z pewną warstwą pionową gruntu lub roślinności zwierzęta poza tym okresem, w poszukiwaniu żeru, często rozpraszają się po ‚innych warstwach lub siedliskach, stają się wtedy składnikami innych pięter czy nawet innych zupełnie zespołów. Przed ekologiem wówczas staje problem zakwalifikowania gatunku do tego czy innego sie- dliska lub zespołu, ‚Pod tym względem należy pamię- tać, że za przynależnością do zespołu przemawia nie tylko miejsce. rozrodu jako szczególnie ważne dla jego populacji, ale także teren żerowania – siedlisko, gdzie zdobywa pokarm w tym czy innym okresie życia, co wiąże dane zwierzę z innymi organizmami w zespołowe łańcuchy i cykle odżywcze. W analizie ekologicznej życia zbiorowego wszystkie te fazy życia powinny być uwidocznione. Swiat roślin – czynnikiem ewolucji zwierząt Niejednokrotnie geologowie zwracali uwagę na niez- godność w czasie er zwierzęcych i roślinnych; w szcze- ‚gólności podkreślali interesujące zjawisko wyprze- dzania świata zwierzęcego przez świat roślinny (Bulow). Zjawisko to należy tłumaczyć ścisłą zależno- ścią życia zwierząt od roślin. Roślinność jest podsta- wą bytu zwierząt; dostarcza pożywienia bezpośrednio wszystkim zwierzętom roślinożernym, które z kolei stają się pokarmem mięsożernych. [przypisy: , , ]