Miejsca rozrodu i gniazdowania Szata

Miejsca rozrodu i gniazdowania Szata roślinna to nie tylko spiżarnia dla zwierząt, w której znajdują pokarm, nie tylko siedlisko, gdzie chronią się przed wrogami i podłoże, po którym poru- szają się oraz mniej lub więcej stale bytują. Jest także dla wielu z nich ś r o d o w i s k i e m r o z r o d- c z y m, siedliskiem, gdzie rozmnażają się i zakładają gniazda. Odnosi się to w szczególności do życia lądo- wego. Specjaliści roślinni spośród owadów bardzo często uzależnieni są od jakiejś poszczególnej rośliny nie tylko odżywianiem się, ale także i rozrodem, bo- wiem na niej, względnie w jej tkanki składają jaja. U zwierząt wyższych miejsce gniazdowania wiąże zwierzęta najczęściej nie tyle z jakąś poszczególną rośliną, ile raczej z pewnym typem roślinności, z zes- połem względnie z formacją roślinną. Ptactwo błotne i wodne potrzebuje mokradeł jako miejsc gniazdo- wania; perkoz zakłada gniazdo wśród rzadkich trzcin jeziornych wprost na wodzie; skowronki na polach’ i równinach trawiastych; pokrzewki, muchołówki, rudziki i słowiki potrzebują zarośli krzaczastych; cza- ple, gawrony i wrony – drzew wysokich; sikory, szpaki, dzięcioły i liczne inne ptaki leśne zwane dziuplakami, gnieżdżą się tylko w dziuplach itp. Rybitwa, wkrótce po wylęgu, między żwirem na plaży morskiej. Wyjątkowo wiążą się ptaki z jakimś poszczególnym gatunkiem roślinnym, jak pewne sowy, dzięcioły i muchołówki, zakładające gniazda w wielkich kak- tusach (Cereus giganteus) pustyń Arizony i razem z innymi bytującymi tam zwierzętami stwarzają charakterystyczny bardzo dla tych jałowych terenów „zespół wielkiego kaktusa”, dokładnie badany przez amerykańskich ekologów. Najczęściej jednak sam typ roślinności, a więc las, zarośla, step, łąka, mokradła, pole lub nawet poszczególne piętra pionowe w zespole wielowarstwowym odgrywają decydującą rolę u krę- gowców, zwłaszcza u ptaków w wyborze miejsca gniazdowania. [hasła pokrewne: , , ]