Z ekologicznego punktu widzenia jest

Z ekologicznego punktu widzenia jest bardzo cie- kawe, że taka specjalizacja pokarmowa rozwinęła się w naszych strefach klimatycznych przeważnie li bez- kręgowców, zwłaszcza owadów, co pozostaje zapewne w związku z łatwiejszą specjalizacją odżywczą orga- nizmów drobnych, o krótkim najczęściej cyklu ży- ciowym i sezonową zmiennością oraz krótkotrwało- ścią aspektów flory w ciągu roku. Kręgowce roślinożerne u nas odznaczają się na ogół mniejszą specjalizacją, korzystają wszechstronnie z po- karmów roślinnych. W krajach gorących niezwykle bujna i cały rok aktywna flora lasów międzyzwrotni- kowych umożliwiła także licznym kręgowcom przy- stosowanie do odżywiania się liśćmi (leniwce, małpy gerezy, ptak hoacyn) i owocami (małpy, papugi, tu- kany). Pokarm zwierzęcy może być również naj rozmaitszy. Trzeba odróżnić zwierzęta mięsożerne albo drapieżne od owadożernych; ale czyż to wystarczy do drobiazgo- wej analizy ekologicznej w naturze. Istnieją przecież, formy wyłącznie rybożerne, mięczakożerne, mrówko- jady itp. W jednej tylko klasie ssaków Poplewski wyróżnił formy zwierzęto-, owado-, planktono-, mię- czakożerne, mięsożerne właściwe, krwio-, padlino-, wszystko-, trawo-, nasienio-, liścio-, korzenio-, mcho-, . oraz gałęziożerne. Wymownym przykładem jest dwurogi czarny noso- rożec (Rhinoceros bicornis), blisko spokrewniony z trawożernym Rh. simus, kt6ry w zwiĄzku Z odży- wianiem się krzaczastą roślinnością buszu, jego niszą siedliskową, nabył w drodze ewolucji wyrostek pal- czasty na górnej wardze przystosowany do chwyta- nia i przytrzymywania gałązek, którymi się. żywi. Nie upraszcza sprawy także ten ważny fakt, że licz- ne zwierzęta, zależnie od warunków zewnętrznych i potrzeb organizmu, mogą mniej lub więcej rozsze- rzać, względnie ‚zwężać swój jadłospis, dając możność’ obserwatorowi ich życia oraz analizującemu zawartość przewodu pokarmowego, wyróżnienia pokarmu zasad- niczego, najbardziej organizmowi odpowiadającego, dodatkowego, zastępującego pokarm zasadniczy jedy- nie częściowo, okolicznościowego, pobieranego tylko w pewnych raczej wyjątkowych okolicznościach, wresz- cie przymusowego, z braku pokarmu zasadniczego lub dodatkowego, a umożliwiającego co. najwyżej podtrzymanie przemiany materii, niewystarczającego jednak dla wzrostu organizmu, zabezpieczonego tylko przez dwie pierwsze kategorie. [przypisy: , , ]