Z racji mniejszej lub wiekszej

Z racji mniejszej lub większej specjalizacji pokar- mowej dzielimy zwierzęta na polifagi, np. chrabąszcz lub .’ brudnica nieparka, mało wybredne, odżywiające się rozmaitym pokarmem, choć niekoniecznie jedno- cześnie roślinnym i zwierzęcym jak wszystkożerne. Mogą to być polifagi roślinożerne lub mięsożerne, w każdym razie wyraźnie przeciwstawiają się mono- fagom albo specjalistom uzależnionym odżywczo od pewnych tylko gatunków, jak tego licznych przykła- dów dostarczają nam zwłaszcza owady, np. gąsienice wielu motyli żerujące tylko na jednym lub co najwy- żej na kilku gatunkach roślin. Mokrzecki wyróżnił aż cztery kategorie specjaliza- cji pokarmowej u owadów, biologicznie związanych z roślinami: m o n o f a g i, odżywiające się jednym gatunkiem rośliny; . o l i g o f a g i, . żerujące na zbliżo- nych rodzajach lub gatunkach; p o l i f a g i, karmiące się większością gatunków niespokrewnionych, wreszcie p a n t o f a g i, jak np. szarańcze jedzące z małymi wyjątkami wszystkie rośliny. Taka specjalizacja pokarmowa, wynik przystosowań odżywczych, ekologicznych i fizjqlogicznych (enzymy), zmusza do bardziej drobiazgowej kategoryzacji rośli- nożerców. Wśród pierwszych znaJI,ly bowiem nie tylko konsumentów określonych gatunków ale i poszcze- gólnych części roślin, a więc liści, drzewa i kory, odży- wiających się korzeniami, względnie innymi podziem- nymi narządami roślin, owocożernych, ziarnojadów, zbierających pyłek i nektar z kwiatów, spijających jak mszyce wyłącznie soki roślinne, nie zaś miód kwiatowy’ jak motyle lub błonkówki itp. Liczne drobne owady zwłaszcza w stadium larwy przeszły do żerowania wewnątrz rośliny, przystoso- wały się do drążenia korytarzy w pędach żywych i liściach roślinnych. Taki endofityczny sposób życia nazywamy m i n o w a n i e m rośliny. A o jego roli w życiu roślin świadczyć może zestawienie Heringa, przytaczające dla środkowej Europy 2700 gatunków motyli, chrząszczy i muchówek minujących. [podobne: , , ]