Wielka jest takze rola odzywiania

Wielka jest także rola odżywiania się w życiu zespołowym, Aby określić stanowisko zwierzęcia w gospodarce przyrody, trzeba wiedzieć, czym się ono żywi i komu służy za pokarm. W łańcuchach odżyw- czych, uzależnionych od siebie organizmów, stanowisko danego ogniwa określa się przez poznanie obu sąsia- dujących z nim ogniw, napływu i odpływu energii potencjalnej w łańcuchu pokarmowym życia. Przez pokarm zwierzę wchodzi w kontakt z innymi orga- nizmami, . podobnie jak przez rozród z osobnikami tego samego gatunku. Głęboką myśl wyraził jeszcze w 1880 r. jeden z pionierów amerykańskiej szkoły ekologów S. A. Forbes: „Nie ulega wątpliwości, że spośród wszystkich czynników środowiska otaczających osobnika, żaden nie wpływa jednocześnie w takim stopniu, tak roz- maicie i tak głęboko jak pożywienie. Nawet klimat, pora roku, gleba i środowisko nieorganiczne działają zazwyczaj na zwierzę pośrednio, przez pokarm co najmniej w takim stopniu jak. i bezpośrednio.: Przy zdobywaniu pokarmu zwierzęta stykają się z sobą i z otoczeniem w największej ilości punktów; na tej drodze stykają się naj ściślej, na niej walka o byt zaostrza się najbardziej, przy czym prawie wszystkie zwierzęta przez pokarm wchodzą w kontakt z potrze- bami materialnymi człowieka”. Przed ekologiem badającym w terenie życie zespo- łowe zjawia się trudne zadanie. Chodzi o to, aby nie zdezorientował się -wielką rozmaitością przysto- sowań jaką na każdym kroku dostrzega u zwierząt. Chodzi o to, aby wśród przebogatej skali tych przy- stosowań umiał dostrzec rzeczy istotnie najważniejsze, nici przewodnie, orientujące go w labiryncie życia zes- połowego. Sprawy odżywiania wysuwają się tu przede wszystkim. Powinien więc poznać zasadnicze typy odżywcze, oparte zwłaszcza na jakości pokarmu, jego wielkości, miejscu zdobywania. Uwagę swoją powinien koncentrować przede wszystkim na uzależnionych od siebie organizmach, na ich splataniu się, na ogniwach końcowych i na pierwotnych źródłach pożywienia, od których zależy życie i cała gospodarka zespołu. [więcej w: , , ]