Gromadzenie zapasów pokarmowych Rózne motywy

Gromadzenie zapasów pokarmowych Różne motywy ekologiczne zmuszają zwierzę do czynienia zapasów, a więc np. gdy szukające zdobyczy zwierzę znajdzie duże ilości pokarmu, który szybko musi być zużyty bo może przepaść. Widzimy to zwła- szcza u ptaków, odżywiających się rybami, zaopatrzo- nych często w ogromne wola (fregata) lub rozciąga- jące się przełyki jak u głuptaków (Sula), albo osobliwy i workowaty dziób umożliwiający pelikanowi grom a- , dzenie w nim zdobyczy. Do szybkiego usuwania pokarmu przystosowane są również ścierwniki albo trupojady jak sępy i mara- buty, których wola i przełyki mogą wypełniać się ogromnymi ilościami padliny. W innych razach, jak to czynią stadne przeżuwacze potrzeba szybkiego gromadzenia pokarmu podykto- wana jest niebezpieczeństwem podczas żerowania od strony zwierząt drapieżnych, czyhających na bez- bronne, ratujące się szybkim biegiem przeżuwające ssaki kopytne. Rolę magazynu pokarmu trawiastego spełnia wów- czas wyspecjalizowana część żołądka – żwacz. Stąd dopiero, gdy zwierzę znajdzie się na ustroniu i w spo- koju, czepiec, drugi oddział żołądka, przepycha z po- wrotem do przełyku drobne kulki zmiękczonego po- karmu, który ponownie już dokładnie zostaje przeżuty w jamie ustnej, by po ostatecznym przełknięciu wró- cić do ksiąg, trzeciego oddziału żołądka i dalej do trawieńca. Kiedy indziej zbieranie zapasów wiąże się z przy- szłym okresem braku pokarmu, co widzimy u chomi- ków, susłów, świstaków, gromadzących w norach zapasy na okres zimowy. Podobne instynkty przeja- wia także wiewiórka oraz niektóre wszystkim dobrze znane ptaki: sroka, sójka, dzięcioły – zaglądające od czasu do czasu do swych spiżarni. Podczas gdy u trawożernych, a także u liściojadów, rolę magazynu pokarmu spełnia żołądek, U gryzoni, w znacznym stopniu ziarnojadów, przenoszenie i gro- madzenie pokarmu umożliwione jest dzięki morfolo- gicznym przystosowaniom w postaci tzw. „worków policzkowych”, wewnętrznych w jamie ustnej u cho- mika, zaś zewnętrznych otwierających się po obu stronach otworu ustnego, powstałych ze sfałdowań skóry, wysłanych sierścią (u Geomys i południowo- amerykańskiej paki Coelogenys). [podobne: , , ]