Jedna z konco- wych ról

Jedną z końco- wych ról wypełniają roztocze. Wszystkie kierują się . subtelnym węchem w odszukiwaniu pokarmu. W gorących niezalesionych krajach rolę dużych trupojadów spełniają sępy, które w odszukiwaniu martwych ciał kierują się nie węchem jak owady, ale świetnym wzrokiem, krążąc wysoko nad okolicą. W wielu miastach tropikalnych (Bombaj i in.) speł- niają rolę służby sanitarnej, są chronione prawnie. Można tu również wspomnieć o odżywianiu cuchnącej hieny, typowego trupojada i jej charakterystycznych. przystosowanych do cięcia kości zębach przedtrzo- nowych, podobnie [ak u dużych kotów co przemawia za tym, że na sposób odżywiania się trupami przeszła raczej z drapieżnictwa. Gnojowce tworzą kilka rodzin wśród grupy chrząsz- czów blaszkorogich; przystosowały się do wyzyskiwa- nia energetycznych źródeł odżywczych jakie zawierają odchody, głównie roślinożernych przeżuwaczy z rzędu kopytnych. Specjalizację pokarmową mają daleko posuniętą. Odchody bydła mają swoją faunę. W na- wozie końskim oprócz form powszechnych znajduje- my również gatunki tylko tam występujące. Odrębne formy żywi nawóz jeleni, inne reniferowy, jeszcze inne – wielbłądzi. W pustyniach, gdzie wyjątkowo trudno o pokarm, każdej karawanie towarzyszą roje koprofagów, które szybko i z daleka zlatują się, zwa- bione i kierowane bardzo czułym węchem. Skarabe- usze skrzętnie i szybko likwidują każdy od chód jaki znajdą na jałowym piasku pustyni; z nawozu toczą kule, do których składają jaja i gdzie rozwijają się larwy. W jaskiniach często duże złoża kału nietope- rzowego są środowiskiem odżywczym obfitej i dosyć urozmaiconej fauny. Gnojowce, podobnie jak trupojady, zależne od określonych typów pokarmu, związane są życiem z pozostałymi warunkami fizycznymi środowiska, siedliskowymi i klimatycznymi. Odrębne gatunki cb.a- rakteryzują różne siedliska, gdzie bytują i znajdują odchody i trupy. Taka specjalizacja w ogromnym stopniu sprzyja wyzyskaniu zasobów odżywczych z różnorodnych siedlisk; świadczy o dużej przystoso- wawczości organizmów zwierzęcych w wykorzysty- waniu źródeł pokarmu; stwarza ważne ogniwa życia w ogólnej gospodarce przyrody. [hasła pokrewne: , , ]