Czysciciele przyrody T r u

Czyściciele przyrody T r u p o j a d y, g n o j o w c e, a także organizmy wspomniane przy roślinożerności, odżywiające się butwiejącymi szczątkami roślin s a p r o f a g i, tworzą zbiorową grupę ekologiczną, którą można nazwać c z y Ś c i c i e l a m i z racji roli jaką spełniają w ogól- nej gospodarce przyrody. Rolę tę dzielą wespół z nimi także roztocze roślinne spośród grzybów i bakterii. Wszystkie usuwają z pola walki życiowej martwe ciała organizmów, które bez tej pożytecznej akcji za- truwałyby życie pozostałe, uniemożliwiając. w osta- teczności jego istnienie. W biegu ewolucji grupy te powstały, jako konieczne pośrednie ogniwo, dla wy- zyskania tych energetycznych źródeł odżywczych ja- kie stanowią martwe ciała organizmów, które tylko w taki sposób ponownie zostaje wciągnięte w wiecznie odradzający się cykl życia. Trupojady są grupą organizmów mięsożernych, ale odżywiają się martwymi ciałami. Występują zarówno wśród kręgowców (głównie hieny, szakale, sępy), jak również i pośród .owadów, roztoczy (Acarina) i pew- nych robaków obleńców. W morzu czyścicielami są przeważnie wyższe skorupiaki (kraby i raki pustel- niki). W naszych szerokościach najbardziej znanymi pod tym względem są owady trupojady, do których należą liczne grabarze, omarlice, kusaki i larwy much. Rola ich w usuwaniu martwych ciał zwierzęcych jest ogro- mnie ważna; współdziałają z bakteriami. W związku ze specjalizacją pokarmową gatunków w akcji li- kwidacji trupa, można wyróżnić szereg po sobie na- stępujących faz. Pierwsze zlatują się muchy, których larwy szybko rozwijają się w trupie leżącym na pO- wierzchni, podczas gdy grabarze i spłaszczone omar- lice w tym czasie szybko podkopują ziemię, by złożyć jaja w ciało prawie już zagrzebane. [hasła pokrewne: , , ]