Klasyfikacja Dahla, wywodzaca sie od

Klasyfikacja Dahla, wywodząca się od pierwszego podziału P. J. Van Benedena (pasożyty, komensale, mutuale), dawniej często stosowana, dziś jednak ustę- puje bardziej nowoczesnej, zaproponowanej przez Oduma. W zespołach między różnymi gatunkami (populacjami) współzależności mogą być następujące: 1. O b o jęt n e – bez wzajemnych wpływów. 2. K o n kur e n c y j n e, o podobnych potrzebach pokarmowych lub przestrzennych. 3. M u t u a l n e (wzajemne), kiedy bytowanie wspólne korzystne jest dla wszystkich i żaden bez drugiego nie może się obejść (symbioza). 4. P r o t o k o o p e r a c y j n e, kiedy współżycie dwu gatunków jest korzystne, ale nie konieczne. 5. K o m e n s a l n e, gdy jeden gatunek odnosi ko- rzyści bez korzyści dla drugiego. . 6. A m e n s a l n e, kiedy jedna strona hamuje roz- wój drugiej, sama nie doznając jej wpływu. 7. P a s o ż y t n i c z e – eksploatacja jednostronna bez zabijania żywiciela 8. D r a p i e ż n i c z e – mięsożerność połączona najczęściej z uśmiercaniem ofiary. Nie sposób tutaj omawiać szczegółowo wszystkich różnorodnych współzależności między gatunkami, o których jeszcze okolicznościowo będzie inowa przy życiu zespołowym i zespołach środowisk wodnych i lądowych. Obecnie, raczej dla przykładu, parę uwag ogólnych poświęcimy drapieżnictwu, pasożytnictwu, konkurencji między gatunkami i przystosowaniom obronnym. Kilka przykładów drapieżnictwa O ile pomiędzy drapieżnikiem a jego ofiarą istnieje duża różnica siły lub rozmiarów, walka jest stosun- kowo prosta i łatwa. Wystarczy zwierzę wyszukać względnie schwytać aby je obezwładnić. Pies dopa- dający królika, czy ptak owadożerny chwytający owa- da już całkowicie panują nad zdobyczą. Inaczej, gdy między napastnikiem a napastowanym jest mała róż- nica siły, sprawności lub wielkości. [patrz też: , , ]