Cechuja je raczej obyczaje’ i

Cechują je raczej obyczaje’ i pozytywne na wpływy zasolenia reakcje fizjologiczne, nieraz spro- wadzać się dające po prostu do zjawisk osmotycznych lub jak u Dipodomys do nadmiernego wydzielania tłuszczu jako reakcji obronnej. Czułym wskaźnikiem ekologicznym słonawego cha- rakteru podłoża są przede wszystkim rośliny słono- rośla, jako z miejscem związane; tam gdzie występują należy szukać halofilów zwierzęcych. Jest to prakty- czny sposób terenowy, łatwiejszy od bardziej żmud- nego stwierdzenia soli w podłożu na drodze che- micznej .. Rola wody i powietrza w glebie Znaczenie wody i powietrza w glebie wypływa już z tego faktu, że fauna glebowa składa się z mieszkań- ców wody (większość mikrofauny) oraz z organizmów I lądowych, oddychaniem związanych ;z; powietrzem atmosferycznym. W odniesieniu do roślin rola wody w glebie jest tak zasadnicza, że główne ich typy ekologiczne oparte są w znacznym’ stopniu na tym czynniku podstawo- wym, tak dla życia poszczególnej rośliny, jak i dla bytu całych zespołów. Oczywiście czynnik ten ściśle wiąże się z wilgotnością powietrza, a to dlatego, że gospodarka wodna organizmu roślinnego zależy od ustosunkowania się wzajemnego absorpcji i transpi- racji. Rola absorpcji sprowadza się do wykorzystania wody z gleby. Zaś przeciwstawna jej siła transpiracji ściśle zależy od zawartości pary wodnej w powietrzu czyli od czynnika klimatycznego. Obie te funkcje wiążące roślinę lądową z glebą i atmosferą normalnie znajdują się w równowadze. Warming w swej klasycznej ekologicznej geografij. roślin pierwszy zwrócił uwagę na wielką rolę wody w siedliskowym życiu roślin i na tej podstawie po- dzielił roślinność na zasadnicze typy ekologiczne: h y d r o f i t y,. roślinność wodna oraz lądowa żyjąca na gruntach bardzo wilgotnych, o zawartości wody wynoszącej 80%; m e z o f i t y, przystosowane do średniej wilgotności powietrza i gruntu; wreszcie k s e r o f i t y, przez znaczną część roku przebywające w środowisku bardzo suchym, gdzie zawartość wody gruntowej spadać może do 10%. [podobne: , , ]